Food Trucks


Pineapple Canteen

Hong Kong

Ma Ma's Dumpling

Hong Kong

Mein by Maureen

Hong Kong

Bao & Buns HK

Hong Kong

Need Food Truck Catering?

Food truck catering for your next event. Protected by The 120% Roaming Hunger Guarantee. Fast, easy and delicious. Book it here.

Get Started

Ho Yuen Express

Hong Kong

Crunch Munch

Hong Kong

Need Food Truck Catering?

Food truck catering for your next event. Protected by The 120% Roaming Hunger Guarantee. Fast, easy and delicious. Book it here.

Get Started

Chee Kei

Hong Kong

Princess Kitchen

Hong Kong

Beef & Liberty

Hong Kong

Creative Yummy

Hong Kong

Xiao Tian Gu

Hong Kong